رسول اکرم ( ص ) :

« حقُ الولدِ علی والِدِه ... أن یستفْرِهَ

اُمَّهُ »


« حق فرزند بر پدر این است که مادر او را گرامی بدارد . »